Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 28/05/2024 09:36:53

Autorització per a l'emmagatzematge de residus especials durant un període superior a sis mesos

Àmbit | Activitats, Empresa

El Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica dels residus tòxics i perillosos, amb relació al període d'emmagatzematge dels residus tòxics i perillosos per part dels productors disposa que aquest no pot excedir de sis mesos, llevat d'autorització especial de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma on es porti a terme l'emmagatzematge (article 15.3).
Amb l'entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambientals de les activitats, l'òrgan competent per a resoldre és l'Ajuntament.
Teniu en compte que d'acord amb la normativa vigent els períodes d'emmagatzematge per a qualsevol residu no poden superar els dos anys si es tracta de residus destinats a la seva valorització i l'any si es tracta de residus destinats a la seva eliminació.

Qui ho pot sol·licitar | La persona física o jurídica titular de l'activitat, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua
Quan es pot sol·licitar | Es pot presentar en qualsevol moment
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Documentació |
  • Instancia de sol·licitud correctament omplerta
  • Fitxa/es de la identificació del/ls residu/s a emmagatzemar. Cal adjuntar una fitxa per residu
  • Croquis o plànol de la ubicació de la zona d'emmagatzematge
  • Fotografies de la zona d'emmagatzematge dels residus
Termini legal |

El temps màxim de tramitació és d'un mes. En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà estimada

Cost |

Per l'any 2013 no s'aplica cap taxa

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40