Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 21/05/2024 15:16:13

1-LU.EO - Llicència urbanística per a l'execució d'obres i canvis d'ús a residencial

Àmbit | Urbanisme

La llicència urbanística és un acte administratiu d’autorització que habilita la persona interessada per dur a terme els actes que s’hi especifiquen. El seu objecte és que l’Ajuntament comprovi l’adequació d’aquests actes a la normativa aplicable prèviament a la seva execució material i si la legislació sectorial ho preveu expressament, a través de la llicència urbanística també es comprova la seva adequació als requisits que s’hi estableixen.

És el títol administratiu que habilita a les persones interessades per dur a terme les obres que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic, que són els següents

Estan subjectes a la presentació d’aquest tipus de Llicència urbanística les actuacions que es detallen a l'Annex III de l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl (ORPIME)

Pot consultat la llista complerta accedint a la relació d'actuacions subjectes a aquesta tramitació.

Qui ho pot sol·licitar | La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir el formulari electrònic específic i adjuntar el formulari de llicència urbanística correctament omplert i la documentació requerida.

IMPORTANT: Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en el formulari de llicència urbanística com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
  • Per a revisió de documentació i consultes: Regidoria d'Urbanisme.
  • Per demanar reunió amb el/la tècnic/a de llicències d'obres, pot demanar cita prèvia clicant aquí.
  • Per a presentació de documentació: Servei d'Atenció Ciutadana, pot demanat cita prèvia clicant aquí.
Documentació |

Formulari de llicència urbanística correctament omplert, ajuntant la documentació detallada en l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl (ORPIME)

Període de resolució |

Amb caràcter general, el període màxim, és de dos mesos quan les obres requereixen projecte i d’un mes quan les obres no requereixen projecte.

A tenir en compte |

En cas d'haver de presentar documentació complementària de forma electrònica, cal presentar-la a través del formulari electrònic de presentació de documentació complementària.

Cost |

Taxa fixada segons l'Ordenança Fiscal núm. A5 - Taxa sobre serveis urbanístics.

Impost fixat segons l'Ordenança Fiscal núm. 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Un cop atorgada la llicència urbanística, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa i l’impost (ICIO) a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

 

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40