Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 20/07/2024 15:39:29

Sol·licitud o renovació de llicència administrativa municipal per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos i la inscripció al cens municipal dels mateixos

Àmbit | Salut, Animals domèstics

Tràmit pel qual es sol·licita o es renova la llicència administrativa obligatòria municipal per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos i la inclusió dels mateixos al Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM) i al Cens Municipal de Gossos Potencialment Perillosos.

Determinació de la perillositat:

 • Són gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les races següents o a llurs creuaments: akita inu, terrier starffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès, villano de las Encartaciones, alà espanyol, american bully.
 • També seran considerats gossos potencialment perillosos els que reuneixin algun dels següents requisits: manifestin un caràcter marcadament agressiu, hagin agredit a les persones o a altres animals, o les seves característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del RD 287/2002 de 22 de març, que desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, a excepció que es tracti de gossos pigall o gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts, conforme a la legislació autonòmica o, en el seu cas, estatal, així com aquells gossos que es trobin en fase d’instrucció per adquirir aquesta condició.
 • Correspon a l’Ajuntament determinar la potencial perillositat dels gossos amb caràcter marcadament agressiu, o per les característiques, o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals d’acord amb criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, previ informe, d’un/una veterinari/ària oficial o col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent, el cost del qual anirà a càrrec del posseïdor de l’animal.
Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol propietari/a de l’animal o membre de la unitat familiar o passejador que hagi de conduir per l'espai públic un gos/sa considerat potencialment perillosos, que sigui major de 18 anys i que no hagi estat condemnat per delictes judicials ni sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna sanció de les lleis 50/1999 de 23 de desembre del 2003 i /o comís de l’animal en base a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, ambdues lleis sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |
 • Instància de sol·licitud o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos degudament omplerta.
 • DNI, NIE del propietari/a o posseïdor/a de l'animal.
 • Cartilla sanitària de l'animal amb el seu número d'identificació (número de microxip homologat i implantat per un/a veterinari/a).
 • Certificat d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del decret 170/2002, d’11 de juny, i en relació amb els delictes que s’hi esmenten. En el cas que no s’aporti, s'haurà d’autoritzar a l’Ajuntament de Castellar del Vallès a obtenir de forma directa per mitjans telemàtics el certificat d’antecedents penals negatiu.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos emès per un centre de reconeixement degudament autoritzat d'acord amb el decret 170/2002, d’11 de juny. (es pot adquirir a qualsevol centre mèdic on es fan certificats pel carnet de conduir).
 • Declaració responsable (inclosa en el formulari de sol·licitud o renovació de la llicència) de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin comportat:

- alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos.

- o el comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

 • Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 euros i vigència mínima d’un any, i fotocòpia de l'últim rebut pagat. En aquesta pòlissa han de figurar les dades d'identificació de l'animal (nom, codi microxip, raça).
 • Últim rebut pagat de d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 euros. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, haurà de lliurar-ne una còpia a l'Ajuntament, per tal de comprovar-ne la seva vigència.
 • Pagament de la taxa de tramitació (concessió o renovació)de la llicència municipal que fixa l’ordenança fiscal núm. A13 pels Serveis de Salut pública. El pagament s’efectuarà en el moment de presentar la sol·licitud de la llicència o bé aportant el comprovant del pagament efectuat mitjançant transferència bancària al número de compte de l’Ajuntament: ES11-2100-0106-7002-0000-3418.
Termini estimat |

2 mesos. L’Ajuntament lliurarà un carnet o tarja acreditativa a les persones que disposin d’aquesta llicència.

A tenir en compte |

 • La llicència té un període de validesa de 5 anys, tot i que pot ser renovada successivament. No obstant, la llicència perd la seva vigència en el moment en què el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts per a la seva obtenció.

 • La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti a la llicència administrativa en vigor, acordada en via judicial o administrativa seran causa per denegar l’expedició d’altra nova o la renovació de la que es té, fins que aquestes s’hagin aixecat.

 • Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser comunicada al registre censal municipal, pel seu titular en el termini de 15 dies, comptats de la data en què es produeixi.

Cost |

Si, per l'any 2024, seguint l'Ordenança Fiscal núm.A13:

 • Concessió de la llicència: 40,80€
 • Renovació de la llicència: 21,20€
Informació legal |

Normativa Municipal:

Ordenança Reguladora de la tinença d'animals domèstics.

Normativa catalana:

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de Llei de Protecció dels Animals.

Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Normativa estatal:

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.

Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40