Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 28/05/2024 10:45:15

Sol·licitud de subvenció a entitats de concessió directa, que figuren nominativament al pressupost - any 2024

Àmbit | Participació

Tràmit pel qual les entitats poden sol·licitar les subvencions que figuren nominativament al pressupost municipal, per a la realització d'activitats o actuacions a Castellar del Vallès durant l'any en curs.

Qui ho pot sol·licitar | Les associacions o fundacions que figuren de forma nominativa al pressupost municipal.
Quan es pot sol·licitar | Per la convocatòria del 2024, durant tot l'any, preferiblement abans del 31 de maig de 2024.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR” adjuntant el formulari corresponent i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

La persona que presenti la sol·licitud haurà de ser el president o el secretari de l’entitat que consti al Registre municipal d'entitats ciutadanes. En el cas que sigui una altra persona, en el moment de presentar la sol·licitud, caldrà especificar-ho i adjuntar una autorització signada d’acord al model d'autorització.

@ TRAMITAR
Documentació |

La documentació a aportar és:

Instància de sol·licitud correctament omplerta (cal que les dades de la persona representant que constin en la sol·licitud, siguin les de la persona que signa la instància electrònica)

Ajuntant:

  • En cas de presentar la sol·licitud una persona diferent al president o secretari de l'entitat, s'haurà adjuntar el model d'autorització. 
  • Còpia del DNI de la persona que realitza la sol·licitud
  • Còpia del document acreditatiu del número d’identificació fiscal (NIF)
  • Full actualització al Registre Municipal d’Entitats (obligatori per totes les entitats)
  • Certificat de titularitat del compte bancari on poder transferir l’import de la subvenció obligatori per totes les entitats (obligatori per totes les entitats).
  • Annex per les entitats esportives
  • Annex per entitats
  • Documentació acreditativa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut d’estar al corrent de pagament
  • Documentació acreditativa d’assegurança d’accidents, en cas que l’activitat de l’entitat ho requereixi
  • En cas d’entitats esportives federades, el document acreditatiu de federat per la Federació corresponent

 

Període de resolució |

3 mesos

A tenir en compte |

Justificació subvencions convocatòria 2024


Les persones beneficiàries de les subvencions regulades en aquest tràmit hauran de justificar la seva aplicació a la finalitat per a la qual van ser concedides en el termini màxim del 31 de gener de 2025.


El formulari de justificació i tota la documentació requerida, s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica.

Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40